Súpis uznesení zo dňa 12.3.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 45/2010 zo dňa 12.3.2010 k zahájeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
zahájilo
rokovanie o 16.10 hod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 46/2010 zo dňa 12.3.2010 k návrhovej komisii a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Návrhovú komisiu v zložení:
P. Cvinček
A. Kubiš
J. Červenec
Overovatelia zápisnice z druhej schôdze v zložení:
F. Jaroš
Š. Cudrák
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 47/2010 zo dňa 12.3.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program dnešnej schôdze s pripomienkami a zmenami podľa potreby.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 48/2010 zo dňa 12.3.2010 k správe podanej p. Strapáčom v právnej veci HCK – Staving
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu Dr. Strapáča o súdnom spore medzi HCK- Staving a obcou Olešná vo veci dokončenia Domu smútku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 49/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Kubištu
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Kubištu o napojenie na obecný vodovod
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 50/2010 zo dňa 12.3.2010 k vodovodu u Ficka
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce p. Novotného, aby prejednal napojenie stavajúceho vodovodu u Ficka na nový zdroj budovaný Sevakom podľa projektovej dokumentácie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 51/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Čišeckého na preloženie cesty.
Obecné zastupiteľstvo:
Nesúhlasí
s návrhom p. Čišeckého o preloženie cesty, preložku cesty vybuduje navrhovateľ na vlastné náklady.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 53/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Michalinu o sprístupnenie cesty k rodinnému domu
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosť p. Michalinu o sprístupnenie cesty k rodinnému domu. Advokátska kancelária p. Stopku začala s právnymi úkonmi vo veci.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 54/2010 zo dňa 12.3.2010 k odstráneniu závad na vodovode u p. Stopkovej
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu p. Novotného, aby dal pokyn pracovníkom stavebnej skupiny na odstránenie závad na vodovode u p. Stopkovej čo najskôr.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 55/2010 zo dňa 12.3.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
Pri kontrole uznesení bolo zistené, že uznesenia číslo 9/2010; 13/2010 sú nesplnené, naďalej ostávajú v platnosti. Uznesenie č. 259/2009 je plnené priebežne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 56/2010 zo dňa 12.3.2010 k prácam na vodnom zdroji u Lovasov a cesta ku Cvinčekom
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie prác na vodnom zdroji u Lovasov - p. Červenec Jozef 13 hod, návoz cesty ku Cvinčekom – p. Cudrák Štefan 15 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 57/2010 zo dňa 12.3.2010 k aktivačnej činnosti v obci
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prijať pracovníkov na aktivačnú prácu v počte 19 s tým, že bude s každým vedený pohovor.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 59/2010 zo dňa 12.3.2010 k návrhu p. Červenca Jozefa
Obecné zastupiteľstvo:
na návrh p. Červenca bude rokovanie OZ ukončené o 21.30 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 60/2010 zo dňa 12.3.2010 k vodovode u Lovasov - nákup nádrží a iný potrebný materiál
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
nákup pre vodovod u Lovasov, nádrže a iný potrebný materiál
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 61/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti manželov Škulavikovým
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj časť parcely č. 533 manželom Škulavikovým o výmere až po zameraní geometrickým plánom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 62/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Grigu a ostatných občanov
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Grigu a ostatných občanov . Z dôvodu nedostatku financií posúva Vašu žiadosť do ďalšieho obdobia.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 63/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadostiam občanov o úľavu na poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo:
bez pripomienok občanov schválilo VZN o odpadoch, ktoré bolo vyvesené na obecnej tabuli. Preto poplatky platia tak, ako Vám boli vymerané.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 64/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti výboru rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
žiadosť výboru rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Olešná č. 464.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 65/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. M. Vrbinára
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. M. Vrbinára a podáva nasledovné vyjadrenie. Vybudovanie miestnej komunikácie sa prevedie až po dobudovaní vodovodných a plynových rozvodov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 66/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Rudolfa Šašláka
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
žiadosť p. Šašláka Ruda a z dôvodu nedostatku financií nebude zatiaľ vyplácať finančnú náhradu. Geometrický plán ešte nie je podklad na vyrovnanie Vašich pohľadávok.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 67/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Lineka
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
žiadosti p. Lineka a nesúhlasí s jeho požiadavkami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 68/2010 zo dňa 12.3.2010 k žiadosti p. Bazgera
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj časti parcele 271 p. Bazgerovi až po zameraní geometrickým plánom za 1 m2 vo výške 3,33€.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 69/2010 zo dňa 12.3.2010 k nákladom p. Ing. Martina Slováka
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie prác p. Slovákovi Martinovi vo výške 530 €. Na žiadosť p. riaditeľky p. Plešivčákovej odstráni vybudované oplotenie bez náhrady.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 70/2010 zo dňa 12.3.2010 k ukončeniu rokovania OZ podľa dohodnutého časového harmonogramu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania OZ podľa dohodnutého časového harmonogramu s tým, že ostatné body, ktoré neboli prerokované, budú presunuté do ďalšieho zastupiteľstva.

 

{backbutton}