Súpis uznesení zo dňa 12.02.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 26/2010 zo dňa 12.2.2010 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.2.2010 o 16.00 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 27/2010 zo dňa 12.2.2010 k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a k zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje – návrhovú komisiu v zložení:
predseda: RSDr. Anton Kubiš
člen: Pavol Cvinček
člen: František Jaroš
b) Berie na vedomie - menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c) Berie na vedomie – menovanie overovateľov zápisnice:
p. Červenec Jozef, p. Fiala František
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 28/2010 zo dňa 12.2.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
program rokovania po doplnení ďalších bodov v rôznom
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 29/2010 zo dňa 12.2.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
Pri kontrole plnenia uznesení z 15.1.2010
Schvaľuje
Termín rokovania verejného zhromaždenia na deň 28.3.2010 za účelom prejednania kanalizácie, vodovodu a Domu smútku o 14.00 hod v Kultúrnom dome Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 30/2010 zo dňa 12.2.2010 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo:
Počas kontroly plnenia uznesení z minulého zastupiteľstva hodnotí nesplnenie uznesenia č. 259/2009, ktoré naďalej ostáva v platnosti. Ďalšie nesplnené uznesenie je č. 9/2010 z minulého zastupiteľstva, jedná sa o ZŠ Olešná. Nesplnené uznesenie je č. 13/2010 o poskytnutie príspevku na Dom dôchodcov v Kysuckom Novom Meste. Ostatné uznesenia sa priebežne plnia. Nesplnené uznesenia naďalej ostávajú v platnosti plnenia.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 31/2010 zo dňa 12.2.2010 k ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
S účinnosťou od 1.1.2010 rozúčtovať náklady vodné a stočné vo finančnom krytí školy Polgrúň nasledovne:
Účtovné stredisko - Základná škola v 70%
Účtovné stredisko - Školská jedáleň v 30%
Rozúčtovať náklady na plyn takto:
Účtovné stredisko - ZŠ v 90%
Účtovné stredisko - Školská jedáleň v 10%
Elektrická energia škola Polgrúň
Účtovné stredisko – ZŠ v 80%
Účtovné stredisko – Školská jedáleň 20%
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 32/2010 zo dňa 12.2.2010 k správe finančnej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e
Správu finančnej komisie po predložení obecnému zastupiteľstvu nasledovne:
a) ZŠ s MŠ vo výške 206.905 € / mzdové, PN /67.924 € vrátane vlastných príjmov/
b) Rozpočet MŠ vo výške 665 € /osobné náklady: 54.665, prevádzkové: 9.400/, celkom na výšku 54.665 €
c) Rozpočet ŠJ navýšiť na mzdy 26.784 €, prevádzkové: 13.462 €
d) Rozpočet ŠKD osobné náklady 12.575 €, prevádzkové náklady: 995 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 33/2010 zo dňa 12.2.2010 k nákladom p. Ing. M. Slováka
Obecné zastupiteľstvo:
Odkladá na ďalšie zastupiteľstvo žiadosť o odmenu p. Ing. Martinovi Slovákovi za vykonanú prácu pre obec.
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 34/2010 zo dňa 12.2.2010 k obecnému právnikovi JUDr. M. Stopkovi
Obecné zastupiteľstvo:
Žiada
právnika obce Olešná JUDr. Stopku zúčastniť sa Obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2010 o 16.00 hod, ktorý by informoval o činnosti a postupoch, ktoré vykonal pre výstavbu Domu smútku , čo sa týka vymáhania pohľadávok.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 35/2010 zo dňa 12.2.2010 k odmenám za zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
aby odmena za zasadnutie bola podmienená účasťou s hlasovaním o ukončení OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 36/2010 zo dňa 12.2.2010 k pracovníkom na činnosť VPP v obci na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
prijať pracovníkov na činnosť VPP v obci na rok 2010 po dohode s Úradom práce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 37/2010 zo dňa 12.2.2010 k informácii o možnosti financovania Eurofondov pre obec Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
Informáciu o možnosti financovania z Eurofondov pre obec Olešná, ktorú predložil p. Novotný – starosta obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 38/2010 zo dňa 12.2.2010 k úhrade faktúry za práce prevedené na vodnom zdroji u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
úhradu faktúry za práce na vodnom zdroji u Lovasov za dohodnutú sumu v korunách 1150 Sk/1 hod. plus DPH.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 39/2010 zo dňa 12.2.2010 k žiadosti poslancov s podpisovým právom
Obecné zastupiteľstvo:
Vzalo na vedomie
informáciu dvoch členov, ktorí majú podpisové právo zo dňa 29.1.2010 z prevedenej kontroly pokladne OÚ Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 40/2010 zo dňa 12.2.2010 k správe na úseku podateľne za rok 2009 Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo:
Vzalo na vedomie
správu na úseku podateľne za rok 2009 obecného úradu
Uznesenie
Obecného úradu v Olešnej číslo 41/2010 zo dňa 12.2.2010 k správe kontrolóra obce z vykonanej kontroly v súlade zákona 431/2002 SNR
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
správu kontrolóra obce z vykonanej kontroly v súlade zákona 431/2002 SNR.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 42/2010 zo dňa 12.2.2010 k správe inventarizačnej komisie majetku ZŠ Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu inventarizačnej komisie o vyradení majetku ZŠ Olešná podľa zoznamu vyraďovacej komisie zo dňa: 12.2.2010 a dňa 16.12.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 43/2010 zo dňa 12.2.2010 zmene programu obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Návrh zmeny programu OZ, kde neprerokované body budú predmetom rokovania ďalšieho zastupiteľstva. Ide o nasledovné body ( 4,5,6,7,8,9)
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 44/2010 zo dňa 12.2.2010 k ukončeniu rokovania OZ
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
ukončenie OZ o 22.30 hod. na návrh p. poslanca Fialu.

 

 

{backbutton}