Súpis uznesení zo dňa 15.01.2010

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 1/2010 zo dňa 15.1.2010 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania s pripomienkami, tak ako bol navrhnutý.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 2/2010 zo dňa 15.1.2010 k návrhovej komisii, overovateľom zápisnice a zapisovateľke
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Návrhovú komisiu v zložení:  
Cvinček Pavol
Kubiš Anton
Červenec Jozef
Overovateľov zápisnice:      
Jaroš František
Blažek Rudolf
Zapisovateľka:                
Eva Torčíková
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 3/2010 zo dňa 15.1.2010 k návrhu zmluvy o nájme vodovodov a kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
návrh zmluvy o nájme vodovodov a kanalizáciu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 4/2010 zo dňa 15.1.2010 k zvolaniu obecnej schôdze s občanmi obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrh na zvolanie obecnej schôdze s programom oboznámiť občanov s napojením vodovodov a kanalizáciu na firmu SEVAK a výstavbou Domu smútku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 5/2010 zo dňa 15.1.2010 k výstavbe obytných domov v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
pod výstavbu obytných domov u Rovňanov p. č. 541/1 a parcelu pod ihriskom. Potôčky IBV – nad Smútkom p. č. 4149/1 a 4148. Stavebná komisia oboznámi dodávateľov s uvedenými lokalitami
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 6/2010 zo dňa 15.1.2010 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení s tým, že uznesenie č. 248/2009 z 11.12. nesplnené. Uznesenie č. 249 nesplnené č. 259/2009 doplniť o výšku poplatku za prevádzkovanie výherného automatu na 70 € za mesiac.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 7/2010 zo dňa 15.1.2010 k ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Rozdelenie finančných prostriedkov MŠ rozpočet na osobné náklady celkom 54.000€, prevádzkové náklady celkom v sume 9.400 €, údržba MŠ spolu 63.400€. Správa FK zo dňa 13.1.2010 ostatné body a-d tvoria prílohu bodu č. 1 uznesenia zo dňa 15.1.2010.
A) ŠJ rozpočet osobné náklady celkom 26.300€, prevádzkové náklady celkom v sume: 12.000€. Zníženie položky energie z dôvodu zmeny podľa uzn. č. – int. predpisu spolu 38 300€
B) ŠKD rozpočet osobné náklady celkom 12.500 € prevádzkové náklady celkom v sume 900€, spolu 13.400€
C) Spolu fin. prostriedky ( kód 41,111) v sume 115.100 €. V celkovom výdavkovom rozpočte sú započítané vlastné príjmy a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
D) Z dôvodu zateplenia celej budovy doporučujeme znížiť položku energie, v školskom klube sa v skutočnosti využíva zostatkové teplo.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 8/2010 zo dňa 15.1.2010 k prevedeniu finančných prostriedkov na účet obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Nariadenie, ktorým ukladá riaditeľke školy previesť finančné prostriedky za prenájom priestorov ZŠ za činnosť CVČ podľa zmluvy o nájme z 2.9.2009 na účet obce za školský rok 2009 -2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 9/2010 zo dňa 15.1.2010 k správa ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
bod č. 2 správa FK zo dňa 13.1.2010, ktorá tvorí prílohu bodu č. 9 uznesenia, a to v znení:
FK odporúča požiadať o nasledovné informácie -počet ped. a neped. zamestnancov v ZŠ – úväzky, vzdelanie, prax, zaradenie, počet tried, počet triednych učiteľov a menný zoznam učiteľov a zamestnancov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 10/2010 zo dňa 15.1.2010 k nájomnej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 27.6.2001 v trojmesačnej výpovednej lehote podľa článku 4 zmluvy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 11/2010 zo dňa 15.1.2010 k prevedeným prácam
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie prác za zhotovenie zábradlia vo výške 200€ formou: dohodou o vykonaní prác + daň v celkovej sume 238 €.
Uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 12/2010 zo dňa 15.1.2010 k prevodu finančných prostriedkov na činnosť TJ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prevod finančných prostriedkov vo výške 300 € na činnosť TJ z roku 2009 do roku 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 13/2010 zo dňa 15.1.2010 k príspevku pre DD Kysucké Nové Mesto
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok pre DD Kysucké Nové Mesto vo výške 70 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 14/2010 zo dňa 15.1.2010 k príspevku pre Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok pre Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou- AURA vo výške 30 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 15/2010 zo dňa 15.1.2010 k žiadosti ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rodičovskému združeniu ZŠ Olešná bezplatný prenájom sály a priestorov KD. Energie uhradia podľa sadzobníku a spotreby.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 16/2010 zo dňa 15.1.2010 k plánu prác kontrolóra obce na I. polrok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
plán kontrolóra obce na I. polrok 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 17/2010 zo dňa 15.1.2010 k správe p. Vladimíra Kubinca, k stretnutiu s dôchodcami, k prevedenej daňovej kontrole za rok 2009
Obecné zastupiteľstvo:
a) Berie na vedomie – prehľad prác p. Kubinca.
b) Berie na vedomie - vyúčtovanie stretnutia s dôchodcami
c) Berie na vedomie – daňovú kontrolu za rok 2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 18/2010 zo dňa 15.1.2010 k príspevku pre región Beskydy
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
príspevok pre región Beskydy vo výške 199,88 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 19/2010 zo dňa 15.1.2010 k členstvu p. Kubiša v obecnej rade
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
A. Kubiša za člena obecnej rady
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 20/2010 zo dňa 15.1.2010 k zrušeniu uznesenia č. 106/2008 zo dňa 18.7.2008
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
uznesenie č. 106/2008 zo dňa 18.7.2008 vo veci parťáckeho príplatku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 21/2010 zo dňa 15.1.2010 k zrušeniu uznesenia č. 137/2008 zo dňa 8.8.2008
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
uznesenie č. 137/2008 z 8.8.2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 22/2010 zo dňa 15.1.2010 k plánu zasadnutí OZ pre rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zasadnutia OZ každý 2 piatok v mesiaci.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 23/2010 zo dňa 15.1.2010 k vydaniu knihy o obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
Podieľať sa na vydaní knihy o obci Olešná a bude sa podieľať na jej spolufinancovaní.
Neprešlo hlasovaním
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 24/2010 zo dňa 15.1.2010 vo veci žaloby za poškodzovanie obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje a poveruje
starostu obce konať vo veci – stiahnuť žalobu v prípade, že zaplatí spôsobenú škodu. Verejne sa ospravedlniť v rozhlase.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 25/2010 zo dňa 15.1.2010 k ukončeniu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
svoje rokovanie po prerokovaní programu, ktorý schválilo, o 22.25 hod.

 

 

{backbutton}