Súpis uznesení zo dňa 07.11.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 178/2008 zo dňa 07.11.2008 programu schôdze podľa návrhu
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program schôdze podľa návrhu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 179/2008 zo dňa 07.11.2008 k zloženiu ávrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení Cvinček, Červenec, Jaroš
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 180/2008 zo dňa 07.11.2008 k zrušeniu znesenia zo dňa 03.10.2008
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
uznesenie zo dňa 3.10.2008 č. 175 v plnom znení
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 181/2008 zo dňa 07.11.2008 nesplnených uzneseniam
Obecné zastupiteľstvo:
a/ uznesenie č. 101c – nesplnené
b/ uznesenie č. 153b, c – nesplnené. OZ trvá na okamžitom splnení t.j. do
20.11.2008
c/ uznesenie č. 162 – nesplnené
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 182/2008 zo dňa 07.11.2008 správcovi web. stránky obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správcu web. stránky p. Pavla Cudráka od 01.11.2008. Za zriadenie web. stránky mu schvaľuje čiastku 5.000,-Sk jednorázovo. Mesačne mu bude obec Olešná prispievať 1.000,-Sk za vedenie stránky.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 183/2008 zo dňa 07.11.2008 k preplateniu starostovi za prístupové heslo k web. stránke obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
preplatenie 5.000,-Sk za prístupové heslo p. starostovi Novotnému.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 184/2008 zo dňa 07.11.2008 k odmene pre p. Červenca za vykonané práce pre obec
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu p. Červencovi za vykonané práce pre obec 17.820,-Sk v čistom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 185/2008 zo dňa 07.11.2008 k rozpočtovému opatreniu č. 2 k plneniu rozpočtu k 30.09.2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2 k plneniu rozpočtu k 30.09.2008 so zmenami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 186/2008 zo dňa 07.11.2008 k dokončeniu vodárne
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
dokončiť vodáreň v konečnej sume 460.000,-Sk.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 187/2008 zo dňa 07.11.2008 k správe z vykonanej daňovej kontroly za rok 2008.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu z vykonanej daňovej kontroly za rok 2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 188/2008 zo dňa 07.11.2008 k úprave rozpočtu podľa návrhu finančnej komisie pre ZŠ s MŠ Olešná 464 na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu rozpočtu podľa návrhu finančnej komisie pre ZŠ s MŠ Olešná 464 na rok 2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 189/2008 zo dňa 7.11.2008 k žiadosti p. Hlavatého Jána, bytom Podvysoká 268 na odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
žiadosť p. Hlavatého Jána, Podvysoká 268 na odkúpenie pozemku.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 190/2008 zo dňa 7.11.2008 k záznamu z vykonanej kontroly ZŠ s MŠ Olešná 464.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
záznam z vykonanej kontroly ZŠ s MŠ Olešná 464.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 191/2008 zo dňa 07.11.2008 k výzve p. Plecha, bytom Klokočov Hrubý Buk č. 980
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
výzvu p. Plechu, Klokočov Hrubý Buk č. 980 a poveruje starostu obce k zabezpečeniu vybudovania sieti.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 192/2008 zo dňa 7.11.2008 k ukončeniu zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie zastupiteľstva o 21.50 hod.


Novotný Stanislav
starosta obce

 

{backbutton}