Súpis uznesení zo dňa 18.04.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 57/2008 zo dňa 18.04.2008 k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program schôdze, ktorý predniesol starosta obce p. Novotný
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 58/2008 zo dňa 18.04.2008 k vodnému zdroju Rovňany, k listu občanov obce
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
aby bola vykonaná kontrola jestvujúceho zdroja v nedeľu o 09.00 p. Stanislavom Novotným a p. Janščom za účelom odstránenia závad, ktoré poškodený udáva.
b/berie na vedomie
list zaslaný občanmi obce Olešná zo dňa 15.04.2008
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 59/2008 zo dňa 18.04.2008 k žiadosti sl. Ciencialovej Gabriely, bytom Olešná č. 466
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prenájom priestorov na podnikanie Gabiky Ciencialovej. Zmluva sa schvaľuje na 5 rokov s tým, že prenájom za priestory bude 1 rok odpustené, konečné znenie zmluvy bude prejednané v OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 60/2008 zo dňa 18.04.2008 k vodnému zdroju
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vyčerpať vodné zdroje, vyčistiť od zeminy až pod dno skruží, následne nasypať štrk. Stredný zdroj odkopať a znova utesniť. Zachyt pravý zdroj odkopať a upraviť lôžko za prítomnosti p. Červenca znova osadiť a zasypať.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 61/2008 zo dňa 18.04.2008 k projektu – schody na cintorín
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
za skreslenie projektu schodov na cintorín dať odmenu p. Pavlovi Jurgovi 2.000 Sk v čistom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 62/2008 zo dňa 18.04.2008 k zakúpeniu betónových podvalov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zakúpenie 160 pražcov, s dovozom, financie zabezpečené
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 63/2008 zo dňa 18.04.2008 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulej schôdze. Uznesenie 33,47 nesplnené k dnešnému dňu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 64/2008 zo dňa 18.04.2008 k vstupu obce Olešná do Verejného – súkromného partnerstva Horné Kysuce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
Vstup obce Olešná do Verejného – súkromného partnerstva Horné Kysuce, ktoré sa bude uchádzať o podporu z prístupu Leader z Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 65/2008 zo dňa 18.04.2008 k pracovnej dobe
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
upraviť pracovnú dobu na pôvodnú, nakoľko predĺžená doba sa neosvedčila, s účinnosťou od 18.04.2008.
­Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 66/2008 zo dňa 18.04.2008 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
zastupiteľstvo o 20.45 podľa dohody


Stanislav Novotný
Starosta obce

 

{backbutton}