Súpis uznesení zo dňa 30.12.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 276/2009 zo dňa 30.12.2009 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
program rokovania OZ
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 277/2009 zo dňa 30.12.2009 k návrhovej komisii a overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
Návrhovú komisiu: Cvinček, Jaroš, Blažek
Overovateľov zápisnice: Červenec, Slovák
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 278/2009 zo dňa 30.12.2009 k presunu finančných prostriedkov ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
presun finančných prostriedkov do kapitoly 614 suma 790 €. Z osobných nákladov sa presúva do prevádzkových nákladov do položky 635 suma 4070 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 279/2009 zo dňa 30.12.2009 k ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu pre školský klub 140 €
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 280/2009 zo dňa 30.12.2009 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
ukončilo
zasadnutie po prerokovaní schváleného programu

 

 

{backbutton}