Súpis uznesení zo dňa 11.4.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 49/2008 zo dňa 11.4.2008 k zahájeniu rokovania, k voľbe návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2008 o 16.10 hod
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Cvinček Pavol
Členovia: Jaroš František, RSDr. Kubiš Anton
berie na vedomie
menovanie zapisovateľky Horčičiaková Andrea
berie na vedomie
menovanie overovateľov zápisnice p Ing. Slovák Martin, p. Cudrák Štefan
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 50/2008 zo dňa 11.04.2008 k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania schôdze tak, ako ho predniesol starosta obce s doplnkami.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 51/2008 zo dňa 11.04.2008 ku kontrole uznesení zo dňa 07.03.2008
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
kontrolu uznesenia s tým, že uznesenia číslo 33,41,47 sú k dnešnému dňu nesplnené. Platobný dekrét p. riaditeľke ZŠ Polgrúň nesplnené ku dňu 11.4.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 52/2008 zo dňa 11.4.2008 k návrhu koordinátora prác
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje
člena stavebnej komisie p. Cvinčeka na dohľad prác v obci a koordinácií prác
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 53/2008 zo dňa 11.4.2008 k zmene programu rokovania počas rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmenu programu oproti schválenému, že bol bod 6 zaradený za bod č. 4
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 54/2008 zo dňa 11.4.2008 k vodnému zdroju Rovňany
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
Pokračovať v budovaní vodného zdroja u Mravca. Napojiť jednotlivé zdroje až po vývod na trasu
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 55/2008 zo dňa 11.4.2008 k žiadosti Ciencialovej G., bytom Olešná č. 466
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
prenájom priestorov p. Ciencialovej s tým, že ostatné náležitosti budú prejednané pri nájomnej zmluve
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 56/2008 zo dňa 11.4.2008 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ podľa dojednanej doby o 20.40 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}
­