Súpis uznesení zo dňa 11.12.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 245/2009 zo dňa 11.12.2009 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2009 o 8.00 hod.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 246/2009 zo dňa 11.12.2009 k návrhovej komisii, menovaniu zapisovateľky a k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
a, schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: RSDr. Kubiš Anton
člen: Jaroš František
člen: Fiala František
b, berie navedomie
menovanie zapisovateľky Eva Torčíková
c, berie navedomie
menovanie overovateľov zápisnice: p. Cudrák Št., Fuják Št.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 247/2009 zo dňa 11.12.2009 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania po doplnení bodov vznesených od prítomných poslancov
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 248/2009 zo dňa 11.12.2009 ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich rokovaní, k ich plneniu bola pripomienka k nedostatočnému zabezpečeniu úloh u p. Michalinu, z hľadiska ich dlhodobého plnenia. Bude potrebné ďalej právne postupovať k doriešeniu tejto úlohy. O plnení úlohy podá informáciu starosta na prvom obecnom zastupiteľstve v r. 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 249/2009 zo dňa 11.12.2009 k správe z rokovania obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovanú správu z rokovania obecnej rady zobralo na vedomie. Otázka výrubu stromov sa bude riešiť za spoluúčasti občanov a elektrární SeZ Žilina.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 250/2009 zo dňa 11.12.2009 k informácii riešenia sporu s firmou HCK – Staving s.r.o. Žilina
Obecné zastupiteľstvo:
vzalo na vedomie
informáciu o riešení sporu s firmou HCK – Staving s.r.o. Žilina o zaplatenie čiastky 24.323,39 EUR, ktorá vznikla pri výstavbe domu smútku v obci Olešná
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 251/2009 zo dňa 11.12.2009 k ponuke výstavby bytových domov nižšieho štandardu v obci
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
ponuku výstavby bytových domov nižšieho štandardu, ktoré prezentovala firma KOBAU s.r.o. Žilina. Za tým účelom sa navrhuje stretnutie v mesiaci január r. 2010, kde by sa konkrétnejšie dohodli podmienky na ich realizáciu v jednotlivých lokalitách obce Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 252/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce, majetkom štátu pre rok 2010. Na svojom rokovaní prerokovalo nasledovné uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Olešná o zásadách hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu schvaľuje na rok 2010 v pôvodnom znení.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 253/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 schvaľuje v pôvodnom predloženom znení a obsahu.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 254/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Olešná o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce z vlastných príjmov na rok 2010 schválilo v nezmenenom obsahu, tak ako bolo predložené na rokovanie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 255/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Olešná na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Olešná na rok 2010 schvaľuje v pôvodnom predloženom znení.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 256/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v obci Olešná na rok 2010 sa schvaľuje v pôvodnom predloženom znení.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 257/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby pre rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
VZN obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby pre rok 2010 v plnom obsahu bez zmien ako bolo zastupiteľstvu predložené.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 258/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN č. 1/2008 obce Olešná v súlade s ustanovením § 6 odstavca 1 zákona č. 369/1990
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2008 obce Olešná v súlade s ustanovením § 6 odstavca 1 zákona č. 369/1990 v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní – školský zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon schvaľuje bez pripomienok na rok 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 259/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010, pričom sa dopĺňa paragraf 7 odstavec 6 nasledovne:
Za výherné prevádzkové automaty vyberať poplatok podľa zákona v hornej hranici poplatku. Paragraf 9 sa v bode 1 odstavec 1.1 upravuje – užívanie zbernej nádoby 110 l na 10 € v počte osôb.
Bod 3 sa upravuje takto: sadzba poplatku za komunálne odpady, alebo drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným intervalovo – množstevným systémom zberu, sa pre prevádzkovateľov školských zariadení stanovuje na 4 € za každý odobratý žetón.
V bode 4 sa dopĺňa za množstevný vrecový systém slovo: s popisným číslom. Zvyšuje sa ročný poplatok vo výške 12 € za nehnuteľnosť
V bode 5 odstavci b, sa ďalšie žetóny dokúpia v sume 2,50 € za 1 kus
V bode 6 sa upravuje suma z 18 € na 30 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 260/2009 zo dňa 11.12.2009 k VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
VZN, ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev, nakladanie s pitnou vodou na rok 2010, po úpravách poslancov vo viacerých bodoch, ako bol predložený na rokovanie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 261/2009 zo dňa 11.12.2009 k rozpočtovému opatreniu obce Olešná r. 2009
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo
rozpočtové opatrenie obce Olešná v príjmovej a výdavkovej časti za rok 2009 s potrebnými úpravami. Z  uvádzaného je rozpočet plusový. Je potrebné dokončiť interiér vstupnej časti obecného úradu, prízemie, schodište a dokončenie jednotlivých miestností vrátane s maľovaním a nákupu ďalšieho nábytku. V kapitálových výdavkoch cesta k domu smútku sa presunie do rozpočtu na rok 2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 262/2009 zo dňa 11.12.2009 k rozpočtu obce na rok 2010
Obecné zastupiteľstvo:
schválilo
rozpočet obce na rok 2010 v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 263/2009 zo dňa 11.12.2009 k ponuke poistenie budov obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
po prerokovaní ponúk na poistenie obecných budov schvaľuje ponuku poisťovne UNIQUA na nastávajúce obdobie v cene majetku 3 mil.372 861.28 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 264/2009 zo dňa 11.12.2009 k žiadosti p. Kajánková Oľga – Krajčírstvo
Obecné zastupiteľstvo:
prerokovalo predĺženie splatnosti nájmu vo výške 4.770.50 € p. Kajánkovej do 30.06.2010.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 265/2009 zo dňa 11.12.2009 k rozpočtu ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ podľa návrhu finančnej komisie a navrhnutú úpravu v jednotlivých položkách pri Čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ 464 na obdobie roku 2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 266/2009 zo dňa 11.12.2009 k odmenám pracovníkov ŠJ a MŠ
Obecné zatupiteľstvo:
schvaľuje
vo výške 250 € odmeny pracovníkov pre ŠJ a MŠ pracovníkom vo výške 400 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 267/2009 zo dňa 11.12.2009 k odmenám pre administratívnych pracovníkov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmeny pre administratívnych pracovníkov úradu obce Olešná vo výške 500 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 268/2009 zo dňa 11.12.2009 k odmenám pracovníkov obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmeny pracovníkom obce Olešná vo výške 150 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 269/2009 zo dňa 11.12.2009 k manželom Šulkovcom
Obecné zatupiteľstvo:
schvaľuje
manželom Šulkovcom finančné prostriedky na propagáciu obce v oblasti ľudo – umeleckej činnosti v sume 200 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 270/2009 zo dňa 11.12.2009 k predloženému vyúčtovaniu nákladov PHM p. Fujáka
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vyúčtovanie PHM za používanie osobného motorového vozidla p. Fujákovi vo výške 44,59 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 271/2009 zo dňa 11.12.2009 ku kúpnej zmluve na odkúpenie dvoch kolies
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
kúpnu zmluvu na odkúpenie dvoch kompletných kolies 750/20 vo výške 210 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 272/2009 zo dňa 11.12.2009 ku kúpnej zmluve na stropné svietidlá
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odkúpenie stropných svietidiel a bočného osvetlenia vo výške 200 € v zmysle kúpnej zmluvy.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 273/2009 zo dňa 11.12.2009 ku kontrolórovi obce Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu kontrolórovi obce Olešná vo výške 80 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 274/2009 zo dňa 11.12.2009 k odmene starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odmenu starostovi obce p. Novotnému vo výške 200 €.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 275/2009 zo dňa 11.12.2009 k ukončeniu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie rokovania o 18.35 hod.

 

 

{backbutton}