Súpis uznesení zo dňa 06.11.2009

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 223/2009 zo dňa 06.11.2009 k zloženiu návrhovej komisii, k overovateľom zápisnice
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda: RSDr. Anton Kubiš
členovia: p. Pavol Cvinček a p. Jozef Červenec
overovatelia zápisnice: p. František Jaroš, František Fiala
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 224/2009 zo dňa 06.11.2009 k programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený program po doplnení správy z finančnej komisie a ďalších došlých materiálov, ktoré predložil p. Novotný starosta obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 225/2009 zo dňa 06.11.2009 k stanovisku a.s Sevak – vodovod u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
stanovisko Sevak s možnosťou predĺženia vodovodnej siete vetvy V4.1 v lokalite v obci Olešná u Lovasov cca 500 m zo dňa 25.09.2009. Po podaní podrobnej informácie zástupcami Sevak boli objasnené viaceré problémové otázky v obci týkajúce sa vodovodu v tejto lokalite. Po rozprave poslancov a prítomných zástupcov Sevaku stanovisko bolo Obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. Sevak odmieta predĺženie vetvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 226/2009 zo dňa 06.11.2009 k vybudovaniu vodovodu v Olešnej u Lovasov
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
budovanie vodovodu v lokalite Olešná u Lovasov z rozpočtu obce Olešná. Postup prác sa určí na mieste dňa 08.11.2009 za úČasti starostu a stavebnej komisie a ďalších poslancov.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 227/2009 zo dňa 06.11.2009 k presťahovaniu OcÚ Olešná do KD
Obecné zastupiteľstvom
schválilo
presťahovanie Obecného úradu do budovy terajšieho KD v obci Olešná do 30.11.2009. Priestory jednotlivých kancelárii na presťahovanie pripraviť do 15.11.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 228/2009 zo dňa 06.11.2009 k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
stanovisko právnika JUDr. Miroslava Stopku vo veci súdneho sporu HCK-Staving s.r.o. Žilina.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 229/2009 zo dňa 06.11.2009 k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo
trvá
na prvostupňovom rozsudku súdu pod číslom 19 Cb 226/2008 z 26.6.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 230/2009 zo dňa 06.11.2009 k Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pozvať televíziu alebo noviny na pomoc pri riešení dostavby Domu smútku v obci Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 231/2009 zo dňa 06.11.2009 úhradu faktúry
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
úhradu faktúry 23/2009 na základe objednávky.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 232/2009 zo dňa 06.11.2009 k správe z kontroly
Obecné zastupiteľstvo
a, schvaľuje
správu kontrolóra obce z kontroly ZŠ 464 vrátane návrhu na opatrenie.
b, schvaľuje
ihneď vrátiť prečerpaných mzdových nákladov do rozpočtu obce vo výške 10%, ktoré schválil zriaďovateľ. Interný predpis č. 4/2007 považujeme za neplatný, nakoľko nebol schválený zriaďovateľom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 233/2009 zo dňa 06.11.2009 k čerpaniu a k úprave rozpočtu ZŠ s MŠ 464
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čerpanie a úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ, Školskej jedálne a Školského klubu detí za obdobie 1. až 3. štvrťrok 2009 tak, ako ho predložila finančná komisia obce zo dňa 5.11.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 234/2009 zo dňa 06.11.2009 k hospodáreniu obce
Obecné zatupiteľstvo
a, schvaľuje
presun hospodárenia zostatku finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 100.847,56 EUR do rezervného fondu obce
b, schvaľuje
čerpanie zostatku finančných prostriedkov vo výške 100.847,56 EUR v kapitálovej časti rozpočtu obce.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 235/2009 zo dňa 06.11.2009 k čerpaniu a úprave rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
čerpanie a úpravu rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za obdobie 1. - 3. štvrťrok 2009 na základe predloženia finančnej komisie zo dňa 05.11.2009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 236/2009 zo dňa 06.11.2009 k správe o výsledku kontroly
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku následnej kontroly č. 201009, ktorú predložil kontrolór obce. Ide o dodržiavanie zákona č. 50/1976 a zákona 152/1998.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 237/2009 zo dňa 06.11.2009 k pripojeniu na internet
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pripojenie internetu kontrolórovi obce Olešná podľa zmluvy č. 01102009.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 238/2009 zo dňa 06.11.2009 k preplateniu faktúry
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
preplatenie faktúry p. Molovčákovi za práce prevedené na schodisku KD Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 239/2009 zo dňa 06.11.2009 ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
splnenie prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie t.j 2.10.2009. Tieto sa priebežne plnili v prijatom obsahu, až na uznesenie oprava cesty k p. Michalinovi.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 240/2009 zo dňa 06.11.2009 k žiadosti p. Heušku Pavla, bytom Olešná č. 646
Obecné zastupiteľstvo
bolo oboznámené
s informáciou obdržanou od p. Hrušku, žiadosť sa odstúpi p. Kubincovi na posúdenie.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 241/2009 zo dňa 06.11.2009 k vyjadreniu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu finančnej komisie, faktúru Saksonstav Zákopčie, informáciu o TKO obce, začatie trestného stíhania p. Čuraja Pavla, rozhodnutie o priestupku kde p. Barčíková sa dopustila viny, žiadosť o dmene Slovaka Martina, informáciu o zbere elektroodpadu, informáciu vysporiadanie výdavkov p. Novotného.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 243/2009 zo dňa 06.11.2009 k Zmluve o dielo
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o dielo – výmeny svietidiel VO v katastrálnom území obce Olešná – II. Etapa zo dňa 15.10.2009
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 244/2009 zo dňa 06.11.2009 k ukončeniu rokovania
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
ukončenie zasadnutia o 22.50 hod.