Súpis uznesení zo dńa 07.03.2008 Obecné zastupiteľstvo v Olešnej

Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 31/2008 zo dňa 07.03.2008 k zahájeniu rokovania obecného zastupiteľstva, k voľbe návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2008 o 16.05 hod
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

 

predseda: RSDr. Anton Kubiš
členovia: Pavol Cvinček
členovia: Jozef Červenec
berie na vedomie
menovanie zapisovateľky sl. Eva Torčíková
berie na vedomie
menovanie overovateľov zápisnice: p. František Fiala, p. Jaroš František
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 32/2008 zo dňa 07.03.2008 k programu rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol prečítaný po úpravách s tým, aby pri jednaní zastupiteľstva sa dodržal termín dnešného rokovania do 20.00 hod. Prerokovanie ďalších bodov sa uskutoční v inom termíne.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 33/2008 zo dňa 07.03.2008 k žiadosti p. Pavla Hrušku
Obecné zastupiteľstvo:
žiada
starostu obce p. Novotného, aby sa zosúladili žiadosti zaslané na OcÚ od p. Hrušku a tieto sa opätovne odsúhlasili a zaslali JUDr. Stopkovi – právnikovi obce Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 34/2008 zo dńa 07.03.2008 k informácii o pasportizácii cintorínov.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o pasportizácii cintorínov. O postupnom riešení cintorínov sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 35/2008 zo dńa 07.03.2008 k odpredaji časti parcely KN 541/1v obci Olešná
Obecné zastupiteľstvo:
odkladá
odpredaj časti parcely KN 541/1 v obci Olešná na iný termín rokovania OZ.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 36/2008 zo dňa 07.03.2008 k správe FK k rozpočtu ZŠ s MŠ
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
správu FK k rozpočtu ZŠ s MŠ 464 za rok 2007. Opätovne trvá pri plnení rozpočtu, aby sa nepristupovalo k presúvaní finančných prostriedkov z položiek na jednotlivé položky. Pri plnení rozpočtu škôl dodržiavať uznesenia OZ, ktoré boli na ich rokovaniach prijaté.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 37/2008 zo dňa 07.03.2008 k úprave VZN obce o hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
úpravu VZN obce o hospodárení obce, paragraf 4, bod 3 písmeno d nasledovne:
„Vypúšťa sa suma 20.000,­Sk a nahrádza sa suma 10.000,­Sk. Ďalšie ustanovenia VZN ostávajú v platnosti.“
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 38/2008 zo dňa 07.03.2008 ku položkovitému rozpočtu ZŠ na rok 2008
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
položkovitý rozpočet ZŠ Olešná podľa návrhu na rok 2008, ktorý predložila FK v obci a bol prerokovaný po dohode riaditeľa školy p. Mgr. Beleščákovej.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 39/2008 zo dńa 07.03.2008 k informácii ZŠ s MŠ Olešná 464 „Vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja školy za rok 2007“.
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu ZŠ s MŠ Olešná 464 o „Vyhodnotení koncepčného záveru rozvoja školy za r. 2007.“
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 40/2008 zo dňa 07.03.2008 k záverečnému účtu obce Olešná za rok 2007
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
záverečný účet obce Olešná za rok 2007. Záverečný účet bude schválený na ďalšom zasadnutí, po predložení stanoviska kontrolóra obce a správe auditora.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 41/2008 zo dńa 07.03.2008 k zrušeniu VO v časti Podvysoká pri ihrisku ku dňu 30.03.2008.
Obecné zastupiteľstvo:
ruší
VO v časti Podvysoká pri ihrisku ku dňu 30.03.2008.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 42/2008 zo dńa 07.03.2008 k schvaľovaniu veliteľa hasičského zboru v Olešnej a preventivára HZ
Obecné zastupiteľstvo:
a/ schvaľuje
za veliteľa hasičského zboru v Olešnej Karola Klimeka, bytom Olešná č. 198.
b/ schvaľuje
preventivára hasičského zboru Škulavíka Martina, bytom Olešná 201
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 43/2008 zo dňa 07.03.2008 k rozšíreniu uznesenia 11/2008, ktorým sa odpredáva časť parcely 4592/2 o výmere 200 m2.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
rozšírenie uznesenia 11/2008, ktorým sa odpredáva časť parcely 4592/2 o výmere 200 m2.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 44/2008 zo dňa 07.03.2008 k výzve na doplatenie rozdielu vzniknutého pri platbách príspevku na činnosť SocÚ Turzovka za mesiace 07 ­12/2007
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
výzvu na doplatenie rozdielu vzniknutého pri platbách príspevku na činnosť SOcÚ Turzovka za mesiace 07­12/2007.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 45/2008 zo dńa 07.03.2008 k zakúpeniu rozhlasovej ústredne v obci Olešná.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
zakúpenie rozhlasovej ústredne v obci Olešná.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 46/2008 zo dńa 07.03.2008 k vypracovanú ponuku na výber dodávateľa, zhotovenia okien do jednotlivých priestorov KD v obci Olešná.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
vypracovanú ponuku na výber dodávateľa, zhotovenia okien do jednotlivých priestorov KD v obci Olešná. Ponuku zaslať jednotlivým organizáciám, ktoré navrhla obecná rada a ďalším ýrobcom.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 47/2008 zo dńa 07.03.2008 k žiadosti o odkúpenie stavebného pozemku č. p. 420 o výmere 918 m2 v obci u Rovňanov, Ing. Eve Godiškovej, bytom Hlavice č. 505 obec Klokočov
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje

žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku č. p. 420 o výmere 918 m2 v obci u Rovňanov, Ing. Eve Godiškovej, bytom Hlavice č. 505 obci Klokočov za cenu 100,­Sk /m2.
Uznesenie
Obecného zastupiteľstva v Olešnej číslo 48/2008 zo dňa 07.03.2008 k ukončeniu OZ.
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
ukončenie OZ o 21.30 hod.


Stanislav Novotný
starosta obce

 

{backbutton}