Pracovná doba na úseku územného plánovania a stavebného poriadku:
Každý týždeň v stredu od 08.00 do 11.00 hod.
Zamestnanec: Ing. Vladimír Kubinec

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - pretrvávajúce nepriaznivé počasie - snehová kalamita na území obce a pôsobenie jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Olešná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 10.01.2019 o 14,00 hod. na území obce Olešná mimoriadnu situáciu.
Upozorňujme občanov obce, aby neparkovali svoje vozidlá pri okrajoch ciest z dôvodu odvozu snehu z miestnych komunikácií ťažkými mechanizmami. Pri odstraňovaní snehu môže dôjsť k poškodeniu zaparkovaných vozidiel a je ohrozená bezpečnosť vodičov a chodcov.
Žiadame občanov obce Olešná, aby rešpektovali toto upozornenie a tým umožnili plynulý priebeh prác pri odstraňovaní snehovej kalamity.

Vážení občania, harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2019 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu (pošta, chodba OcÚ, kancelária Dane a poplatky).
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu červenej farby, budú platné do konca januára 2019.
Od februára 2019 obec zavádza nové žetóny, ktoré dostanete pri úhrade poplatku za TKO.
Jeden žetón je platný pre vývoz KUKA nádoby o objeme 110 l.
V prípade, ak vlastníte nádobu s väčším objemom (napr. 240 l), je potrebné zavesiť 2 žetóny.
Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 8. januára 2019.

Upozorňujeme občanov, aby nesypali horúci popol do KUKA nádob a neparkovali svoje vozidlá po okrajoch ciest.

Zverejnenie Výzvy, ktorá bola doručená obci Olešná od organizácie TKO Semeteš, n. o.

pdf   Výzva k triedeniu separovaného odpadu 1835,241 KB

Vážení občania, za účelom skvalitnenia nášho spoločného životného prostredia s cieľom znížiť množstvo pevného komunálneho odpadu je dôležité maximálne triedenie a separovanie vzniknutého odpadu. Kvalitným triedením a separovaním vzniknutého odpadu sa zvyšuje možnosť opätovného využitia jednotlivých komodít. Separovanie odpadu sa našej obci uskutočňuje formou vrecového systému.
Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.