Oznamujeme občanom, že harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2020 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu a pošty.
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu zelenej farby budú platné aj v roku 2020. Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 13. januára 2019.
Upozorňujeme Občanov, že pre uplatnenie úľavy poplatku za TKO, je potrebné predložiť doklad podľa platného VZN č. 1/2019. Študenti študujúci školu na území SR, musia pre uplatnenie úľavy predložiť doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní od internátneho zariadenia, prípadne nájomná zmluva).

Obec Olešná ako obstarávateľ Územného plánu obce podľa § 16 ods.2 a § 18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením §20 ods. 3 stavebného zákona verejnosti prerokovanie ZADANIA pre spracovanie Územného plánu obce v termíne od 19.11.2019 do 20.12.2019.
Zadanie je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Olešná každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na webovej stránke obstarávateľa www.obecolesna.sk.

pdf  VEREJNÝ OZNAM O ZVEREJNENÍ ZADANIA   13,700 KB

pdf  ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEŠNÁ   242,943 KB

Zverejnené na obecnej tabuli dňa: 19.11.2019

Obec Olešná
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná 464 vyhlasuje dňom 01.10.2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Olešná 464

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 30.09.2019 do 04.10.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatrí komunálny ani stavebný odpad.
Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.