Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 08.04.2019 do 12.04.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

 

Podľa Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, obec Olešná zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018 = 14,27 %

Poznámka:
Podľa prílohy č. 2 Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je úroveň vytriedenia KO percentuálny podiel, ktorý sa vypočíta ako: súčet hmotností vytriedených zložiek KO, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Zákona o odpadoch (m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) sa vydelí hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Vychádza sa z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Olešná 493Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná.

V r. 2017 boli obci Olešná poukázané finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR za účelom prevencie kriminality - Projekt „Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov obce a návštevníkov“.

Cieľová skupina: obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce, veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená a patria do nej občania, u ktorých na základe tohto projektu dôjde k zmene postoja k svojej bezpečnosti a k prehĺbeniu spolupráce s orgánmi samosprávy, polície a orgánmi štátnej správy.
Kamery sú umiestnené:
Budova obecného úradu Olešná - 1 ks a dielne – areál - 1 ks
Cintorín Olešná – Potôčky - 1 ks
Dom smútku a cintorín Predná Olešná - 1 ks
Ihrisko Olešná Potôčky - 1 ks

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

pdfVYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE na území okresu Čadca v plnom znení   608,402 KB