Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľností na rok 2020 bude možné uhradiť od 1.2.2020.

Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností (napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, dedičské konania, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, oznámenia drobných stavieb a pod.) je daňovník povinný oznámiť správcovi dane priznaním k dani z nehnuteľností najneskôr do 31.1.2020.

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1940

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1939

Počet narodených 19 - z toho chlapci 12, dievčatá 7
Počet zomretých 30 - z toho muži 19, ženy 11
Počet prihlásených 32 - z toho muži 15, ženy 17
Počet odhlásených 22 - z toho muži 14, ženy 8

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú zaparkované autá, uskladnené materiály (drevo, tehly..), ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov idúcich pešo či v automobiloch.
Automobily je potrebné parkovať v garážach,vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.