Obec Olešná
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná 464 vyhlasuje dňom 01.10.2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Olešná 464

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 30.09.2019 do 04.10.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatrí komunálny ani stavebný odpad.
Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

 

Oznamujeme občanom, že od 3. júna 2019 si môžu prísť na OcÚ Olešná v úradných hodinách, podpísať Zmluvu o výpožičke záhradného kompostéra.
Občania si po podpise zmluvy môžu kompostér ihneď prevziať, prípadne využiť rozvoz kompostérov do domácností organizovaný obcou. Návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra je zverejnený na tejto stránke v sekcii Zverejňovanie dokumentov a na Úradnej tabuli obce. Kompostéry sa budú rozdávať v rozloženom stave. Každý občan dostane pri podpise kópiu zmluvy, montážny návod a brožúrku správneho kompostovania.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO (prípadne doložené doklady k úľave), aby si túto povinnosť čo najskôr splnili.

pdf Technický list kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    365,398 KB

pdf Návod na zloženie kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    327,162 KB

Zverejnenie informácie o zverejnenej zmluve o dielo, ktorá bola zverejnená v sekcii Zverejňovanie dokumentov, kde však je správne uvedené v názve nie "Návrh Zmluvy o dielo" - ako je zverejnené v sken dokumente, ale správny názov zverejneného dokumentu má byť: : "Zmluva o dielo č. 2019/EA/01/001".
Obsahovo nejde o iný dokument - ide o totožnú zmluvu - Cesta na IBV - Olešná Rovňany, kde však bola v originále tohto dokumentu, zrejme nedopatrením, uvedená formálna chyba.