Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľností na rok 2020 bude možné uhradiť od 1.2.2020.

Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností (napr. kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, dedičské konania, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, oznámenia drobných stavieb a pod.) je daňovník povinný oznámiť správcovi dane priznaním k dani z nehnuteľností najneskôr do 31.1.2020.

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 1940

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 1939

Počet narodených 19 - z toho chlapci 12, dievčatá 7
Počet zomretých 30 - z toho muži 19, ženy 11
Počet prihlásených 32 - z toho muži 15, ženy 17
Počet odhlásených 22 - z toho muži 14, ženy 8

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú zaparkované autá, uskladnené materiály (drevo, tehly..), ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov idúcich pešo či v automobiloch.
Automobily je potrebné parkovať v garážach,vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.

Oznamujeme občanom, že harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2020 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu a pošty.
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu zelenej farby budú platné aj v roku 2020. Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 13. januára 2019.
Upozorňujeme Občanov, že pre uplatnenie úľavy poplatku za TKO, je potrebné predložiť doklad podľa platného VZN č. 1/2019. Študenti študujúci školu na území SR, musia pre uplatnenie úľavy predložiť doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní od internátneho zariadenia, prípadne nájomná zmluva).

Obec Olešná ako obstarávateľ Územného plánu obce podľa § 16 ods.2 a § 18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením §20 ods. 3 stavebného zákona verejnosti prerokovanie ZADANIA pre spracovanie Územného plánu obce v termíne od 19.11.2019 do 20.12.2019.
Zadanie je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Olešná každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na webovej stránke obstarávateľa www.obecolesna.sk.

pdf  VEREJNÝ OZNAM O ZVEREJNENÍ ZADANIA   13,700 KB

pdf  ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEŠNÁ   242,943 KB

Zverejnené na obecnej tabuli dňa: 19.11.2019