OBEC OLEŠNÁ ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná, 023 52  Olešná VYHLASUJE v súlade so zákonmi NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU OLEŠNÁ.