ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 16/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

799,082 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.4117 o výmere 793 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná vedeného
na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206,00 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Boris Šeda, bytom Mierová 2121/5, Čadca

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 14/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

766,726 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.541/27 o výmere 95 m2,
ostatná plocha v k.ú. obce Olešná, ktorý bol vyčlenený
z pozemku C-KN 541/21 vedeného na liste vlastníctva č.1095
vlastníka obec Olešná.
Pozemok je zameraný GP č.61/2014 zo dňa 28.11.2014.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: Rudolf Šašlák a manž. Mária, bytom Olešná 563
pdf
45,074 kb   

Návrh rozpočtu obce Olešná na roky 2015, 2016 a 2017
- príjmová časť

 

Návrh schválený uznesením č.12/2015 zo dňa 09.01.2015
Zverejnené dňa 13.01.2015

 

pdf
62,960 kb

Návrh rozpočtu obce Olešná na roky 2015, 2016 a 2017
- výdavková časť

 

Návrh schválený uznesením č.12/2015 zo dňa 09.01.2015
Zverejnené dňa 13.01.2015

Dofinancovanie stavebných prác a skolaudovanie Domu smútku Predná Olešná
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Olešná Rovňany- asfaltovanie
- Výstavba prípojky vodovodu a kanalizácie ZŠ Olešná Polgrúň
- Rekonštrukcia ihriska u Rovňanov
- Rozšírenie Verejného osvetlenia pri cintoríne Predná Olešná
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Olešná Jaroši
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Olešná Priečnica
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Rohučák
- Rozšírenie Verejného osvetlenia Lovasov
- Rozšírenie miestneho rozhlasu Olešná u Bytčánkov 

 

 

Poďakovanie občanom obce Olešná, ktorí skrášľovali okolie Domu smútku na Prednej OlešnejPoďakovanie patrí všetkým občanom obce Olešná, ktorí finančne prispeli na zakúpenie stromčekov a kríkov a aj tým, ktorí sa osobne  zúčastnili brigády 8.5.2014 a vo svojom voľnom čase skrášľovali okolie Domu smútku na Prednej Olešnej.
Okolie Domu smútku a fotografie vyhotovené z tejto brigády .


Spracovala Mgr. Janka Papíková

Pre obec Olešná pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

Sample Image Kalendár zberov pre rok 2015
(Veľkosť súboru 52,318 kb)
Informácie na tel. čísle  041/4361 363,  mobilný tel.: 0907 848 057,  www.tkosemetes.org
 Sample Image Upresnenie odpadov
(Veľkosť súboru 42,718 kb)