OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.237/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

187,299 kb   

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.541/9 o výmere 44 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná,
vedeného na liste vlastníctva č. 1095 vlastníka obec Olešná
Cena: 5,00 €/m2 + 206 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Ing. A. Kyčerková, bytom Olešná

 

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.236/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

190,878 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.4127 o výmere 832 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná,
vedeného na liste vlastníctva č. 1095 vlastníka obec Olešná
Cena: 5,00 €/m2 + 206 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Bc. M. Mravec, bytom Olešná

 

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.235/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

190,788 kb   

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.4129 o výmere 833 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná,
vedeného na liste vlastníctva č. 1095 vlastníka obec Olešná
Cena: 5,00 €/m2 + 206 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: F. Vakula, bytom Stará Bystrica

 

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.234/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,466 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.206/2 o výmere 276 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná,
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: Š. Plecho, bytom Olešná

 

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.233/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,494 kb   

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.206/4 o výmere 276 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná,
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: M. Danada, bytom Olešná

 

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.232/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

188,258 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.195 o výmere 1265 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva
č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: V. Maslík, bytom Čadca

 

Informácia k zverejneným faktúram č. 2015/011 a č.2015/010