Oznamujeme čitateľom, že dňa 30.9.2015 bude Obecná knižnica zatvorená z dôvodu školenia.

Ďakujeme za pochopenie.


Štefan Cudrák
starosta obce

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.15/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

177,582 kb 

Predmet odpredaja: Pozemok EKN č.5127/2 o výmere 28 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva
č. 1095 vlastníka obec Olešná
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: J. Truchlík, bytom Olešná

pdf

247,057 kb

Výpis uznesenia

Obecný úrad Olešná upozorňuje občanov na povinnosť priznávať do daňového priznania k dani z nehnuteľností všetky stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

Do daňového priznania sa priznávajú: