Obecný úrad Olešná bude v dňoch 24. 3. 2015 a 25. 3. 2015 zatvorený z dôvodu mimoriadnych nestránkových dní.
Dňa 24. 3. 2015 t.j. utorok bude stavebný úrad otvorený pre občanov v čase od 11.00 do 13.30 hod..

Obec Olešná v Zmysle zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien s doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce olešná a uznesením OZ  č.40/2015 zo dňa 30.1.2015 určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Olešná na 10.4.2015.

 

pdf547,388 kb Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
Obce Olešná v plnom znení


Uzávierka prihlášok je 27.3.2015 do 11.30 hod.
Miesto predkladania prihlášok: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná 493, 023 52
Dátum zverejnenia: 2.3.2015

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 17/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

799,041 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.4143 o výmere 619 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná vedeného
na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206,00 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Peter Gajdičiar,
bytom M.R. Štefánika 2556/28, Čadca

ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 15/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

799,041 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.4123 o výmere 929 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná vedeného
na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206,00 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Ing. Vladimír Gajdičiar,
bytom M.R. Štefánika 2556/28, Čadca