Upovedomujeme občanov, aby neznečisťovali život. prostredie našej obce (priekopy, vodné toky, lesy atď.) a nevytvárali tzv. čierne skládky. Nakoľko obec je povinná tieto čierne skládky likvidovať na vlastné náklady, ktoré sa na rok 2017 premietnu do výšky poplatku TKO občana obce Olešná.
Prosíme občanov, aby nahlásili akékoľvek znečisťovanie životného prostredia našej obce inými občanmi na obecný úrad.
Zároveň chceme vyzvať občanov, aby dbali na správnu  separáciu odpadu, pokiaľ nebude odpad správne vyseparovaný, nebude ani vyvezený.
Dúfame, že občanom našej obce záleží a bude záležať na životnom prostredí v akom vyrastajú ďalšie generácie.

Dňa 25.05.2016 z Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie bolo OcÚ Olešná zaslané Oznámenie o strategickom dokumente.

Znenie oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022“ je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-olesna-na-roky-20

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

pdfPrehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2015217.72 KB

Obec Olešná žiada občanov, aby sa zúčastnili veľkoobjemového zberu, ktorý prebieha v dňoch od 15.04.2016 do 25. 04. 2016.
Súčasne apelujeme na občanov, aby si vyčistili svoje pozemky od nebezpečného odpadu ako je napríklad popol.
Prosíme občanov, aby nahlásili akékoľvek znečisťovanie životného prostredia našej obce inými občanmi na obecný úrad.
V prípade vytvárania nelegálnych skládok, obec Olešná je povinná nelegálne skládky odstrániť na vlastné náklady, čo sa zároveň negatívne odráža na výške miestneho poplatku za komunálne odpady. Dúfame, že občanom našej obce záleží a bude záležať na životnom prostredí v akom vyrastajú ďalšie generácie.