OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.131/2015 zo dňa 07.05.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,63 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.203 o výmere 1.339 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva
č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi:
Š. Čulák, bytom Oščadnica

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.130/2015 zo dňa 07.05.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,74 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.207 o výmere 1.190 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva
č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi:
A. Laš, bytom Čadca

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.126/2015 zo dňa 07.05.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

184,10 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.4142 o výmere 580 m2,
trvalé trávne porasty v k.ú. obce Olešná, vedeného
na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: A. Maslíková, bytom Olešná

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.132/2015 zo dňa 07.05.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,69 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.541/27 o výmere 1.640 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva č.1095
vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: M.Polák,
bytom Turzovka

Obec Olešná, 023 52 Olešná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis:

pdf

204,00 kb

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti  na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. 

 

 

Obec Olešná OZNAMUJE, že v dňoch od 17.4.2015 do 24.4.2015 bude v obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.
Touto cestou žiadame občanov obce, aby odpad vyložili na viditeľné miesto pred brány domov.

 

v.r. Štefan Cudrák
starosta obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie
Druh verejnej služby a obsadzovaná funkcia: Verejná služba na úrovni samosprávy odborný radca na úseku pozemkov a miestnych poplatkov.

Počet obsadzovaných miest: Jedno pracovné miesto na 50 % úväzok.
Nástup: 01.04.2015
Kandidáti na pracovné miesto v OcÚ Olešná odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke na adresu: Obec Olešná, Obecný úrad 493, 023 52
Uzávierka prihlášok je 30.03.2015 do 11:30 hod.

Plné znenie výberového konania nájdete tu.(formát .pdf, veľkosť súboru - 106,258 kb)