Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 18.04.2017 do 25. 04. 2017 prebieha v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad ako napr. (dvere, koberce, umývadlá) vyložili pred bránou rodinného domu.

Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

pdf Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.  55,468 KB

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 10.03.2017 o 16.30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 10.03.2017 o 16.30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  1711,875KB

Obec Olešná upozorňuje daňovníkov, ktorým vznikli zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností, že tieto zmeny (na základe napr. stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, ohlásení drobných stavieb, kúpnopredajných zmlúv za rok 2016 a pod.) sú podľa ustanovení  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení zmien tieto skutočnosti povinní oznámiť do 31. januára 2017. Zároveň do 31. januára je potrebné doložiť doklady na uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností (napr. ZŤP).