Obec Olešná upozorňuje daňovníkov, ktorým vznikli zmeny, ktoré majú vplyv na daň z nehnuteľností, že tieto zmeny (na základe napr. stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, ohlásení drobných stavieb, kúpnopredajných zmlúv za rok 2016 a pod.) sú podľa ustanovení  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady v znení zmien tieto skutočnosti povinní oznámiť do 31. januára 2017. Zároveň do 31. januára je potrebné doložiť doklady na uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností (napr. ZŤP).

Pre Obec Olešná pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2017 Obec OLEŠNÁ72,934 KB

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057,
www.tkosemetes.org

http://www.obecolesna.sk/media/jce/icons/pdf.pngPrevádzkový poriadok domu smútku Olešná a márnice Potôčky 517,824 KB

Prevádzkový poriadok schválený dňa 09.12.2016 uznesením č.340/2016
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

Obec Olešná upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.
Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.
V mesiacoch júl, august 2016 vykoná obec kontrolu pozemkov a tie, ktoré budú zaburinené budú následne vykosené súkromnou firmou pričom vlastník pozemku bude znášať celkové náklady v plnej výške
.