Upozorňujeme občanov, že vyseparovaný odpad (sklo, plasty, kovy, papier) musí byť riadne vytriedený a v len priesvitných vreciach.
Inak odpad nebude odvezený.