Dokument technickej evidencie miestnych komunikácií (ďalej len MK) je spracovaný na základe §3d, odst.8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec ako správca MK viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.
Miestne komunikácie podľa § 4b zákona č. 135/1961 Zb sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Rozsah technickej evidencie miestnych komunikácií spĺňa požiadavky zadávateľa Obce Olešná.

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - titulka   147,155 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - správa   375,427 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - súhrn  469,913 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - miestopis   1248,530 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 1   476,010 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 2   580,563 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 3   512,721 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 20. 10.2017 do 27.10. 2017 prebieha v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad ako napr. (dvere, koberce, umývadlá, práčky a pod.) vyložili pred bránou rodinného domu. Upozorňujeme občanov, aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto už pred začatím zberu.
Pracovníci vykonávajúci zber sa z dôvodu veľkého množstva odpadu nestihnú vrátiť do lokality, kde už bol tento odpad odobratý.

Na základe oznámenia zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sa celková uzávierka cesty III/2026 Klokočov – Staškov posúva a cesta bude uzavretá v dňoch od  19. – 28. októbra 2017.
Dňa 29. októbra 2017 bude čiastočná uzávierka cesty.

pdf Oznámenie zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja  62,564 KB

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 11.10.2017 rozhodnutie o úplnej uzávierke cesty III/2026 v dňoch 16.10. – 22.10.2017 (zmena na 19.-28.10. 2017) v úseku vymedzenom autobusovými zastávkami Klokočov, Hrubý Buk, Rieka – Klokočov, Galus.

Z tohoto dôvodu bude na linkách prímestskej autobusovej dopravy 502403,502450 a 502459 vedená náhradná autobusová doprava. Toto riešenie neumožní plnohodnotné využitie možností cestovania na dotknutých linkách. Najviac sa dotkne cestujúcich zo zastávok v úseku Olešná, OcÚ – Klokočov, Hrubý Buk, Rieka a taktiež v úseku Klokočov,OcÚ – Klokočov,Galus, ktorým neumožní cestovať medzi uvedenými úsekmi. Jedná sa o zastávky v katastrálnych územiach obcí Klokočov, Olešná a Staškov  Všetky spoje budú vykonávané podľa cestovných poriadkov, s výnimkou spojov, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 13.10.2017 o 16.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 13.10.2017 o 16.00 v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  1042,669KB

V Obci Olešná sa v stredu 20.9.2017 uskutoční mobilný výkup papiera od občanov. Biela dodávka bude stáť na nasledujúcich zastávkach:
O 16.00 hod. pri Obecnom úrade Olešná
O 16.30 hod. pri obchode Čespol v Potôčkoch
O 16.50 hod. pri obchode Jednota – Polgrúň
O 17.20 hod. pri bývalom obchode u Bytčankov
O 17.45 hod. pri autobusovej zastávke Šulkov Potok.

Papier je potrebné zviazať špagátom alebo lepiacou páskou.
Za odovzdaný papier občania podľa váhy získajú toaletný papier, kuchynské utierky, servítky alebo papierové vreckovky. Vykupuje sa za každého počasia.

Upozorňujeme občanov, že vyseparovaný odpad (sklo, plasty, kovy, papier) musí byť riadne vytriedený a v len priesvitných vreciach.
Inak odpad nebude odvezený.