Vážení občania, na Obecnom úrade sa nachádzajú vypracované veľkoplošné mapy – Územný plán obce Olešná – rozbory a prieskumy.
Možnosť k nahliadnutiu Územného plánu pre občanov a podanie pripomienok je k dispozícii v stránkové dni na Obecnom úrade Olešná.

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemok:
registra „C“ p. č. 541/29 – o výmere 713 m² v k. ú. Olešná, zapísané na LV. č. 1095 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 5 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018    252,544 KB

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1952

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1942

Počet narodených   12   z toho chlapci   5   dievčatá   7
Počet zomretých 23   z toho muži 16   ženy   7
Počet prihlásených   33    z toho muži 17   ženy 16
Počet odhlásených 32   z toho muži 16   ženy 16

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemky:
registra „C“ p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o výmere 136 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/3 – trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. Olešná.
zapísané na LV. č. 1095 a na LV č. 2887 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 1 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017    576,295 KB