Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 135/2018 zo dňa 12.07.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Pozemok: registra „C“ p. č. 459/2 – orná pôda o výmere 136 m² v k. ú. Olešná, zapísané na LV. č. 1095 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: V. Mravec, bytom Olešná a p. E. Mravcová, rod. Bukovcová, bytom Olešná
Odôvodnenie: Obec uvedený pozemok v danej lokalite nevyužíva

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 135/2018 zo dňa 12.07.2018    1290,270 KB

Zámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053

Predmetom zámeru priameho predaja je prebytočný hnuteľný majetok: STROJ – NAKLADAČ UN 053 - cena 1.500,00 €
Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 29.06.2018 do 15.00 hodiny.

pdfZámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053 - text zámeru - verzia 1   2538,644 kb

pdfZámer odpredať hnuteľný majetok obce - Stroj - Nakladač UN 053 - text zámeru - verzia 2   1223,362 kb

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, a to:
parcelu CKN č. 541/31 orná pôda o výmere 642 m² a parcelu CKN č. 541/32 ost. pl. o výmere 119 m² v k. ú. Olešná, vedenú na LV obce č.1095 žiadateľovi p. M. Šuškovi bytom Olešná za cenu 5 €/1m².

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 80/2018 zo dňa 11.05.2018    251,722 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 16.04.2018 do 20.04.2018 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu.
Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality: