Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 206/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.213/17 - zastavaná plocha o výmere 10 m2, ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.213/4
- novovytvorená parcela CKN č.461/3 - orná pôda o výmere 375 m²,  ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.461/1
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: V.Mravec, bytom Olešná a p. E.Mravcová, bytom Olešná

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 206/2018 zo dňa 21.09.2018    1365,440KB

Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 207/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.213/18 - zastavaná plocha o výmere 70 m2, ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.213/4
- novovytvorená parcela CKN č.461/4 - orná pôda o výmere 380 m²,  ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.461/1
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: J Cudrák, bytom Olešná a p. M.Cudráková, bytom Olešná

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 207/2018 zo dňa 21.09.2018    1353,524 KB

Obec Olešná upozorňuje svojich občanov, že od 17.09.2018 bude uzavreté železničné priecestie Olešná – Staškov. Doprava bude odklonená cez most Podvysoká, smer Olešná U Bytčánkov, Olešná Priečnica. Upozorňujeme občanov, aby z dôvodu rušnej premávky osobných automobilov a autobusov neparkovali na tejto trase svoje autá blízko vozovky. Na tejto náhradnej trase bude umiestnený „Zákaz státia“ a dopravnú situáciu bude kontrolovať polícia. Zároveň žiadame občanov o zvýšenú ostražitosť a ohľaduplnosť pri prechádzaní týmto úsekom.
Autobusová zastávka pri Jednote Olešná - Rovňany bude dočasne zrušená. Náhradná zastávka bude Olešná U Kožákov.
Preto žiadame rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Staškov a ZŠ Olešná Polgrúň, aby zabezpečili dochádzku detí do škôl podľa svojich možností.
Železničná doprava v smere ČADCA-MAKOV bude od 17.09.2018 zrušená a nahradená autobusovou dopravou.
Predpokladaný koniec odstávky je plánovaný na 23.09.2018.

informácie o občanoch, ktorí pravidelne znečisťujú autobusové zastávky u Kožákov a iné časti obce OlešnáObec Olešná žiada občanov, ktorým záleží na vzhľade obce a na životnom prostredí v obci o informácie o občanoch, ktorí pravidelne znečisťujú autobusové zastávky u Kožákov a iné časti obce Olešná.
Obec Olešná nemá upratovaciu čatu, ktorá by upratovala neporiadok od nepoctivých občanov. Všetky náklady na odvoz týchto odpadov znášajú všetci občania obce Olešná v poplatku za TKO. Viď priložené fotografie.
Za poskytnuté informácie vopred ďakujeme.