OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemky:
registra „C“ p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o výmere 136 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/3 – trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. Olešná.
zapísané na LV. č. 1095 a na LV č. 2887 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 1 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017    576,295 KB

Dokument technickej evidencie miestnych komunikácií (ďalej len MK) je spracovaný na základe §3d, odst.8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec ako správca MK viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.
Miestne komunikácie podľa § 4b zákona č. 135/1961 Zb sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Rozsah technickej evidencie miestnych komunikácií spĺňa požiadavky zadávateľa Obce Olešná.

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - titulka   147,155 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - správa   375,427 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - súhrn  469,913 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - miestopis   1248,530 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 1   476,010 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 2   580,563 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 3   512,721 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 20. 10.2017 do 27.10. 2017 prebieha v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad ako napr. (dvere, koberce, umývadlá, práčky a pod.) vyložili pred bránou rodinného domu. Upozorňujeme občanov, aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto už pred začatím zberu.
Pracovníci vykonávajúci zber sa z dôvodu veľkého množstva odpadu nestihnú vrátiť do lokality, kde už bol tento odpad odobratý.

Na základe oznámenia zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sa celková uzávierka cesty III/2026 Klokočov – Staškov posúva a cesta bude uzavretá v dňoch od  19. – 28. októbra 2017.
Dňa 29. októbra 2017 bude čiastočná uzávierka cesty.

pdf Oznámenie zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja  62,564 KB

Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 11.10.2017 rozhodnutie o úplnej uzávierke cesty III/2026 v dňoch 16.10. – 22.10.2017 (zmena na 19.-28.10. 2017) v úseku vymedzenom autobusovými zastávkami Klokočov, Hrubý Buk, Rieka – Klokočov, Galus.

Z tohoto dôvodu bude na linkách prímestskej autobusovej dopravy 502403,502450 a 502459 vedená náhradná autobusová doprava. Toto riešenie neumožní plnohodnotné využitie možností cestovania na dotknutých linkách. Najviac sa dotkne cestujúcich zo zastávok v úseku Olešná, OcÚ – Klokočov, Hrubý Buk, Rieka a taktiež v úseku Klokočov,OcÚ – Klokočov,Galus, ktorým neumožní cestovať medzi uvedenými úsekmi. Jedná sa o zastávky v katastrálnych územiach obcí Klokočov, Olešná a Staškov  Všetky spoje budú vykonávané podľa cestovných poriadkov, s výnimkou spojov, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 13.10.2017 o 16.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná.

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 13.10.2017 o 16.00 v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná  1042,669KB