Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Olešná 493Obec Olešná realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná.

V r. 2017 boli obci Olešná poukázané finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR za účelom prevencie kriminality - Projekt „Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov obce a návštevníkov“.

Cieľová skupina: obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce, veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená a patria do nej občania, u ktorých na základe tohto projektu dôjde k zmene postoja k svojej bezpečnosti a k prehĺbeniu spolupráce s orgánmi samosprávy, polície a orgánmi štátnej správy.
Kamery sú umiestnené:
Budova obecného úradu Olešná - 1 ks a dielne – areál - 1 ks
Cintorín Olešná – Potôčky - 1 ks
Dom smútku a cintorín Predná Olešná - 1 ks
Ihrisko Olešná Potôčky - 1 ks

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

pdfVYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE na území okresu Čadca v plnom znení   608,402 KB

Pracovná doba na úseku územného plánovania a stavebného poriadku:
Každý týždeň v stredu od 08.00 do 11.00 hod.
Zamestnanec: Ing. Vladimír Kubinec

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - pretrvávajúce nepriaznivé počasie - snehová kalamita na území obce a pôsobenie jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Olešná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 10.01.2019 o 14,00 hod. na území obce Olešná mimoriadnu situáciu.
Upozorňujme občanov obce, aby neparkovali svoje vozidlá pri okrajoch ciest z dôvodu odvozu snehu z miestnych komunikácií ťažkými mechanizmami. Pri odstraňovaní snehu môže dôjsť k poškodeniu zaparkovaných vozidiel a je ohrozená bezpečnosť vodičov a chodcov.
Žiadame občanov obce Olešná, aby rešpektovali toto upozornenie a tým umožnili plynulý priebeh prác pri odstraňovaní snehovej kalamity.