Počet obyvateľov k 31.12.2016: 1952

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 1942

Počet narodených   12   z toho chlapci   5   dievčatá   7
Počet zomretých 23   z toho muži 16   ženy   7
Počet prihlásených   33    z toho muži 17   ženy 16
Počet odhlásených 32   z toho muži 16   ženy 16

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemky:
registra „C“ p. č. 4110/1 – trvalý trávny porast o výmere 136 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/2 – trvalý trávny porast o výmere 111 m² v k. ú. Olešná,
registra „C“ p. č. 4106/3 – trvalý trávny porast o výmere 296 m² v k. ú. Olešná.
zapísané na LV. č. 1095 a na LV č. 2887 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 1 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 357/2017 zo dňa 08.12.2017    576,295 KB

Dokument technickej evidencie miestnych komunikácií (ďalej len MK) je spracovaný na základe §3d, odst.8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec ako správca MK viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.
Miestne komunikácie podľa § 4b zákona č. 135/1961 Zb sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Rozsah technickej evidencie miestnych komunikácií spĺňa požiadavky zadávateľa Obce Olešná.

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - titulka   147,155 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - správa   375,427 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - súhrn  469,913 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - miestopis   1248,530 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 1   476,010 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 2   580,563 KB

pdf  Technická evidencia miestnych komunikácií v obci Olešná - mapa miestnych komunikácií - situácia 3   512,721 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 20. 10.2017 do 27.10. 2017 prebieha v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad ako napr. (dvere, koberce, umývadlá, práčky a pod.) vyložili pred bránou rodinného domu. Upozorňujeme občanov, aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto už pred začatím zberu.
Pracovníci vykonávajúci zber sa z dôvodu veľkého množstva odpadu nestihnú vrátiť do lokality, kde už bol tento odpad odobratý.