Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 30.09.2019 do 04.10.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatrí komunálny ani stavebný odpad.
Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

 

Oznamujeme občanom, že od 3. júna 2019 si môžu prísť na OcÚ Olešná v úradných hodinách, podpísať Zmluvu o výpožičke záhradného kompostéra.
Občania si po podpise zmluvy môžu kompostér ihneď prevziať, prípadne využiť rozvoz kompostérov do domácností organizovaný obcou. Návrh Zmluvy o výpožičke kompostéra je zverejnený na tejto stránke v sekcii Zverejňovanie dokumentov a na Úradnej tabuli obce. Kompostéry sa budú rozdávať v rozloženom stave. Každý občan dostane pri podpise kópiu zmluvy, montážny návod a brožúrku správneho kompostovania.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za TKO (prípadne doložené doklady k úľave), aby si túto povinnosť čo najskôr splnili.

pdf Technický list kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    365,398 KB

pdf Návod na zloženie kompostéra Combox 1050 (objem 1080 l)    327,162 KB

Zverejnenie informácie o zverejnenej zmluve o dielo, ktorá bola zverejnená v sekcii Zverejňovanie dokumentov, kde však je správne uvedené v názve nie "Návrh Zmluvy o dielo" - ako je zverejnené v sken dokumente, ale správny názov zverejneného dokumentu má byť: : "Zmluva o dielo č. 2019/EA/01/001".
Obsahovo nejde o iný dokument - ide o totožnú zmluvu - Cesta na IBV - Olešná Rovňany, kde však bola v originále tohto dokumentu, zrejme nedopatrením, uvedená formálna chyba.

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 97/2019 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to parcelu KNE č. 6978/1- trvalý trávnatý porast o výmere 3 m²  vedenú na LV č.4949 v k. ú. Obce Olešná a nahradenú novo vytvorenou parcelou č.3567/2 s podielom obce Olešná ako podielového vlastníka: 2-obec Olešná s podielom 1/4, podielového vlastníka 3- obec Olešná s podielom 1/8 a podielového vlastníka 4- obec Olešná s podielom 1/16 s celkovou výmerou všetkých podielov 1,32 m2 p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648 za cenu 5€/m². Novo vytvorená parcela č.3567/2 namiesto parcely č. 6978/1 bola vytvorená na základe GP č.66/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.
Cena: 5 €/m²
Záujemcovi: p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 97/2019 zo dňa 17.04.2019 97/2019 zo dňa 17.04.2019   239,710 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 08.04.2019 do 12.04.2019 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality

PONDELOK

 Lokalita L 1 

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

 Lokalita L 2 

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

 Lokalita L 3 

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

 Lokalita L 4 

Potôčky, Kolónia

PIATOK

 Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

 

Podľa Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, obec Olešná zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2018 = 14,27 %

Poznámka:
Podľa prílohy č. 2 Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov je úroveň vytriedenia KO percentuálny podiel, ktorý sa vypočíta ako: súčet hmotností vytriedených zložiek KO, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Zákona o odpadoch (m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n) sa vydelí hmotnosťou všetkých komunálnych odpadov vznikajúcich v obci za predchádzajúci kalendárny rok. Vychádza sa z údajov, ktoré obec ohlásila prostredníctvom „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, príslušnému okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok.