Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  schvaľuje
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, a to:
parcelu CKN č. 541/31 orná pôda o výmere 642 m² a parcelu CKN č. 541/32 ost. pl. o výmere 119 m² v k. ú. Olešná, vedenú na LV obce č.1095 žiadateľovi p. M. Šuškovi bytom Olešná za cenu 5 €/1m².

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 80/2018 zo dňa 11.05.2018    251,722 KB

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 16.04.2018 do 20.04.2018 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.
Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu.
Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

Vážení občania, na Obecnom úrade sa nachádzajú vypracované veľkoplošné mapy – Územný plán obce Olešná – rozbory a prieskumy.
Možnosť k nahliadnutiu Územného plánu pre občanov a podanie pripomienok je k dispozícii v stránkové dni na Obecnom úrade Olešná.

OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018 zverejňuje

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet odpredaja:
Pozemok:
registra „C“ p. č. 541/29 – o výmere 713 m² v k. ú. Olešná, zapísané na LV. č. 1095 kataster územia Olešná vlastníka Obec Olešná
Cena: 5 €/m²

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 11/2018 zo dňa 01.02.2018    252,544 KB