Zverejnenie Výzvy, ktorá bola doručená obci Olešná od organizácie TKO Semeteš, n. o.

pdf   Výzva k triedeniu separovaného odpadu 1835,241 KB

Vážení občania, za účelom skvalitnenia nášho spoločného životného prostredia s cieľom znížiť množstvo pevného komunálneho odpadu je dôležité maximálne triedenie a separovanie vzniknutého odpadu. Kvalitným triedením a separovaním vzniknutého odpadu sa zvyšuje možnosť opätovného využitia jednotlivých komodít. Separovanie odpadu sa našej obci uskutočňuje formou vrecového systému.
Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Obec Olešná v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
- a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 01.10.2018 do 05.10.2018 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 209/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.4149/1 - o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená na základe GP č.70/2018
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: Stavby Čečotka, s.r.o. Olešná 784

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 209/2018 zo dňa 21.09.2018    1274,192 KB

Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 206/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.213/17 - zastavaná plocha o výmere 10 m2, ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.213/4
- novovytvorená parcela CKN č.461/3 - orná pôda o výmere 375 m²,  ktorá bola vytvorená z parcely CKN č.461/1
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: V.Mravec, bytom Olešná a p. E.Mravcová, bytom Olešná

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 206/2018 zo dňa 21.09.2018    1365,440KB