V r. 2017 boli obci Olešná poukázané finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €.
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR za účelom prevencie kriminality - Projekt „Zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov obce a návštevníkov“.

Cieľová skupina: obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty pôsobiace na území obce, veková hranica cieľovej skupiny je neobmedzená a patria do nej občania, u ktorých na základe tohto projektu dôjde k zmene postoja k svojej bezpečnosti a k prehĺbeniu spolupráce s orgánmi samosprávy, polície a orgánmi štátnej správy.
Kamery sú umiestnené:
Budova obecného úradu Olešná - 1 ks a dielne – areál - 1 ks
Cintorín Olešná – Potôčky - 1 ks
Dom smútku a cintorín Predná Olešná - 1 ks
Ihrisko Olešná Potôčky - 1 ks

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“.

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa: 15. 01. 2019 o 15:00 h vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

pdfVYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE na území okresu Čadca v plnom znení   608,402 KB

Pracovná doba na úseku územného plánovania a stavebného poriadku:
Každý týždeň v stredu od 08.00 do 11.00 hod.
Zamestnanec: Ing. Vladimír Kubinec

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - pretrvávajúce nepriaznivé počasie - snehová kalamita na území obce a pôsobenie jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Olešná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 10.01.2019 o 14,00 hod. na území obce Olešná mimoriadnu situáciu.
Upozorňujme občanov obce, aby neparkovali svoje vozidlá pri okrajoch ciest z dôvodu odvozu snehu z miestnych komunikácií ťažkými mechanizmami. Pri odstraňovaní snehu môže dôjsť k poškodeniu zaparkovaných vozidiel a je ohrozená bezpečnosť vodičov a chodcov.
Žiadame občanov obce Olešná, aby rešpektovali toto upozornenie a tým umožnili plynulý priebeh prác pri odstraňovaní snehovej kalamity.

Vážení občania, harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2019 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu (pošta, chodba OcÚ, kancelária Dane a poplatky).
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu červenej farby, budú platné do konca januára 2019.
Od februára 2019 obec zavádza nové žetóny, ktoré dostanete pri úhrade poplatku za TKO.
Jeden žetón je platný pre vývoz KUKA nádoby o objeme 110 l.
V prípade, ak vlastníte nádobu s väčším objemom (napr. 240 l), je potrebné zavesiť 2 žetóny.
Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 8. januára 2019.

Upozorňujeme občanov, aby nesypali horúci popol do KUKA nádob a neparkovali svoje vozidlá po okrajoch ciest.