S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby.
Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú zaparkované autá, uskladnené materiály (drevo, tehly..), ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov idúcich pešo či v automobiloch.
Automobily je potrebné parkovať v garážach,vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách hlavne v zimnom období.

Oznamujeme občanom, že harmonogram zvozu komunálneho odpadu pre rok 2020 je dostupný na webovej stránke obce, taktiež v priestoroch obecného úradu a pošty.
Žetóny pre zvoz komunálneho odpadu zelenej farby budú platné aj v roku 2020. Poplatky za TKO sa môžu vyberať až od spustenia aktualizácie programu – predpoklad od 13. januára 2019.
Upozorňujeme Občanov, že pre uplatnenie úľavy poplatku za TKO, je potrebné predložiť doklad podľa platného VZN č. 1/2019. Študenti študujúci školu na území SR, musia pre uplatnenie úľavy predložiť doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní od internátneho zariadenia, prípadne nájomná zmluva).

Obec Olešná ako obstarávateľ Územného plánu obce podľa § 16 ods.2 a § 18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením §20 ods. 3 stavebného zákona verejnosti prerokovanie ZADANIA pre spracovanie Územného plánu obce v termíne od 19.11.2019 do 20.12.2019.
Zadanie je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Olešná každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na webovej stránke obstarávateľa www.obecolesna.sk.

pdf  VEREJNÝ OZNAM O ZVEREJNENÍ ZADANIA   13,700 KB

pdf  ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEŠNÁ   242,943 KB

Zverejnené na obecnej tabuli dňa: 19.11.2019

Obec Olešná
Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Olešná 464 vyhlasuje dňom 01.10.2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Olešná 464

Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: