http://www.obecolesna.sk/media/jce/icons/pdf.pngPrevádzkový poriadok domu smútku Olešná a márnice Potôčky 517,824 KB

Prevádzkový poriadok schválený dňa 09.12.2016 uznesením č.340/2016
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017