Obec Olešná upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.
Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, Vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.
V mesiacoch júl, august 2016 vykoná obec kontrolu pozemkov a tie, ktoré budú zaburinené budú následne vykosené súkromnou firmou pričom vlastník pozemku bude znášať celkové náklady v plnej výške
.