Upovedomujeme občanov, aby neznečisťovali život. prostredie našej obce (priekopy, vodné toky, lesy atď.) a nevytvárali tzv. čierne skládky. Nakoľko obec je povinná tieto čierne skládky likvidovať na vlastné náklady, ktoré sa na rok 2017 premietnu do výšky poplatku TKO občana obce Olešná.
Prosíme občanov, aby nahlásili akékoľvek znečisťovanie životného prostredia našej obce inými občanmi na obecný úrad.
Zároveň chceme vyzvať občanov, aby dbali na správnu  separáciu odpadu, pokiaľ nebude odpad správne vyseparovaný, nebude ani vyvezený.
Dúfame, že občanom našej obce záleží a bude záležať na životnom prostredí v akom vyrastajú ďalšie generácie.