Dňa 25.05.2016 z Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie bolo OcÚ Olešná zaslané Oznámenie o strategickom dokumente.

Znenie oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022“ je zverejnené na webovom sídle:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-olesna-na-roky-20

Oznámenie o strategickom dokumente je dostupné v kancelárii podateľňa OcÚ Olešná, verejnosť môže do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Štefan Cudrák
starosta obce