OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.234/2015 zo dňa 14.08.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,466 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.206/2 o výmere 276 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná,
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: Š. Plecho, bytom Olešná