OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.170/2015 zo dňa 12.06.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

191,985 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.271/5 o výmere 624 m2,
ostatné plochy v k.ú. obce Olešná, pozemok CKN o výmere 37 m2,
ostatné plochy a pozemok CKN č.271/11 o výmere 80 m2,
vedených na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206 € pripojovací poplatok za NN siete
Záujemcovi: firme STAVOCOM SK, s.r.o. sídlo Podvysoká,
zastúpenej konateľom p. J. Bazgerom