OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ - Obec Olešná v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č.132/2015 zo dňa 07.05.2015 zverejňuje ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

pdf

186,69 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok CKN č.541/27 o výmere 1.640 m2,
orná pôda v k.ú. obce Olešná, vedeného na liste vlastníctva č.1095
vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: M.Polák,
bytom Turzovka