Obec Olešná, 023 52 Olešná v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis:

pdf

204,00 kb

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.