pdf
221,253 kb 
Návrh na rokovanie OZ -
Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.03.2015