Obec Olešná v Zmysle zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien s doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce olešná a uznesením OZ  č.40/2015 zo dňa 30.1.2015 určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Olešná na 10.4.2015.

 

pdf547,388 kb Výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
Obce Olešná v plnom znení


Uzávierka prihlášok je 27.3.2015 do 11.30 hod.
Miesto predkladania prihlášok: Obec Olešná, Obecný úrad Olešná 493, 023 52
Dátum zverejnenia: 2.3.2015