ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 17/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

799,041 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.4143 o výmere 619 m2,
trvalé trávnaté porasty v k.ú. obce Olešná vedeného
na liste vlastníctva č.1095 vlastníka obec Olešná.
Cena: 5,00 €/m2 + 206,00 € pripojovací poplatok NN siete
Záujemcovi: Peter Gajdičiar,
bytom M.R. Štefánika 2556/28, Čadca