ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8 pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 14/2015 zo dňa 09.01.2015 zverejňuje:

pdf

766,726 kb  

Predmet odpredaja: Pozemok C-KN č.541/27 o výmere 95 m2,
ostatná plocha v k.ú. obce Olešná, ktorý bol vyčlenený
z pozemku C-KN 541/21 vedeného na liste vlastníctva č.1095
vlastníka obec Olešná.
Pozemok je zameraný GP č.61/2014 zo dňa 28.11.2014.
Cena: 5,00 €/m2
Záujemcovi: Rudolf Šašlák a manž. Mária, bytom Olešná 563