ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8/ pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

pdf
769,337 kb 

OBEC OLEŠNÁ zverejňuje zámer prevodu majetku obce odpredajom, a to: pozemok v k. ú. Olešná, ktorý je vedený na liste vlastníctva č.1095 vlastníka Obce Olešná, a to časť parcely č. CKN 541/1 v zmysle predloženej žiadosti od okraja domu č.673 po okraj domu č.625 v cene 5 €/m2.