ZVEREJNENIE ZÁMERU prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9 a, ods. 8/ pism. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení.

pdf
750,441 kb 

OBEC OLEŠNÁ zverejňuje zámer prevodu majetku obce odpredajom, a to: pozemok EKN 6969/2 v k. ú. Olešná, ktorý je v podiele 3/8 výmery 18,3 m2 - záhrada vedený na liste vlastníctva č.4945 vlastníka obec Olešná v cene 5 €/m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.