pdf
122,026 kb
DODATOK č. 1 K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Olešná o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (Opatrovateľská služba)   


Schválené na vyvesenie: uznesením č. 136/2014 zo dňa 13.6.2014

Schválený Dodatok č. 1 k VZN: Vyvesený dňa: 22.7.2014