Vážení občania, v prípade, že Vám vznikla zmena vo vlastníctve, správe, nájme alebo užívaní nehnuteľnosti  alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, uskutočnila sa kúpa, predaj, darovanie, nehnuteľnosti, stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť k 31.12.2022 je potrebné, aby ste splnili svoju daňovú povinnosť a do 31.1.2023 podali príslušné priznanie k dani z nehnuteľností. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Tlačivá je možné stiahnuť v bočnej lište „Samospráva obce“ v sekcii „Tlačivá na stiahnutie“, prípadne kontaktovať linku 041/4346 126.