pdf  Zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Ficek a manželka    565,613 KB

Zverejnenie zámeru odpredaja: 26.10.2020