Obec Olešná ako obstarávateľ Územného plánu obce podľa § 16 ods.2 a § 18 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje v súlade s ustanovením §20 ods. 3 stavebného zákona verejnosti prerokovanie ZADANIA pre spracovanie Územného plánu obce v termíne od 19.11.2019 do 20.12.2019.
Zadanie je prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade Olešná každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na webovej stránke obstarávateľa www.obecolesna.sk.

pdf  VEREJNÝ OZNAM O ZVEREJNENÍ ZADANIA   13,700 KB

pdf  ZADANIE PRE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE OLEŠNÁ   242,943 KB

Zverejnené na obecnej tabuli dňa: 19.11.2019