OZNÁMENIE OBCE OLEŠNÁ
Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 97/2019 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
Zámer odpredaja majetku Obce Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to parcelu KNE č. 6978/1- trvalý trávnatý porast o výmere 3 m²  vedenú na LV č.4949 v k. ú. Obce Olešná a nahradenú novo vytvorenou parcelou č.3567/2 s podielom obce Olešná ako podielového vlastníka: 2-obec Olešná s podielom 1/4, podielového vlastníka 3- obec Olešná s podielom 1/8 a podielového vlastníka 4- obec Olešná s podielom 1/16 s celkovou výmerou všetkých podielov 1,32 m2 p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648 za cenu 5€/m². Novo vytvorená parcela č.3567/2 namiesto parcely č. 6978/1 bola vytvorená na základe GP č.66/2018 vyhotoveného vyhotoviteľom Bc. J. Jančíkom.
Cena: 5 €/m²
Záujemcovi: p. Anne Svitkovej, bytom Olešná č.648

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 97/2019 zo dňa 17.04.2019 97/2019 zo dňa 17.04.2019   239,710 KB