V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - pretrvávajúce nepriaznivé počasie - snehová kalamita na území obce a pôsobenie jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Olešná podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 10.01.2019 o 14,00 hod. na území obce Olešná mimoriadnu situáciu.
Upozorňujme občanov obce, aby neparkovali svoje vozidlá pri okrajoch ciest z dôvodu odvozu snehu z miestnych komunikácií ťažkými mechanizmami. Pri odstraňovaní snehu môže dôjsť k poškodeniu zaparkovaných vozidiel a je ohrozená bezpečnosť vodičov a chodcov.
Žiadame občanov obce Olešná, aby rešpektovali toto upozornenie a tým umožnili plynulý priebeh prác pri odstraňovaní snehovej kalamity.