Vážení občania, za účelom skvalitnenia nášho spoločného životného prostredia s cieľom znížiť množstvo pevného komunálneho odpadu je dôležité maximálne triedenie a separovanie vzniknutého odpadu. Kvalitným triedením a separovaním vzniknutého odpadu sa zvyšuje možnosť opätovného využitia jednotlivých komodít. Separovanie odpadu sa našej obci uskutočňuje formou vrecového systému.
Pre milióny ľudí je triedenie odpadu každodennou rutinou, pomocou ktorej prispievajú svojou troškou k tomu, aby bolo ich životné prostredie krajšie a čistejšie. Pravdou je, že každý môže triediť odpad. Ak Vám záleží na životnom prostredí a kvalite života pridajte sa aj Vy. Pretože ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.


Separovanie odpadu nie je náročné. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa dajú znovu spracovať – napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, je potrebné vložiť do nádoby na zmesový komunálny odpad. Povinnosť separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu vyplýva zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších noviel.
Nezabúdajme však, že v dnešnej dobe už k triedenému odpadu nepatria len zložky ako papier, sklo, plasty. K zložkám, ktoré separujeme a majú svoje zberné nádoby, už patrí aj biologický rozložiteľný odpad, tetrapaky a textil.

Čo je odpad?

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a ich zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Existuje viac možností zneškodňovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, spaľovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácii dochádza k najväčšiemu zhodnocovaniu odpadov – k činnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.
Separujeme, lebo chceme pomôcť chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu a technologická podpora pri skvalitňovaní systému separovaného odpadu je súborom činností, ktoré sú základom úspešného fungovania komplexného odpadového hospodárstva.

Význam separovania

Separovať znamená oddeľovať. V odpadovom hospodárstve to znamená vytriediť zložky komunálneho odpadu do oddelených nádob tak, aby bolo možné vytriedené suroviny ďalej spracovať. Vyseparovaný odpad sa stáva surovinou určenou na ďalšie spracovanie a výrobu. Následné spracovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu nazývame recykláciou. Súčasná spoločnosť produkuje priveľké množstvo odpadu, s ktorým si príroda nevie sama poradiť a je len na nás, ako sa k tomuto problému postavíme. Separovaný zber je riešením problému zvyšujúceho sa množstva komunálneho odpadu.
Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na životné prostredie a na zdravie ľudí. Každý môže odpady pred ich odhodením do zbernej nádoby pretriediť na také, ktoré sa znovu spracovať – napríklad papier, sklo, plasty, bioodpad, tetrapaky a textil. Ostatný odpad, s ktorým už nevieme nič iné spraviť, je potrebné vhodiť do nádoby na zmesový komunálny odpad (ostatný odpad).
Ako správne separovať? Pomôže Vám nasledujúca stránka: http://www.triedime.sk/

Separovanie a legislatíva

Od júla 2016 obce a mestá neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia vytriedených komodít, ktoré poverili svojím zastupovaním organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre občana to znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a sklo. Od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály. Cieľ obcí a OZV je rovnaký – postupne znižovať množstvo komunálneho odpadu, a zároveň zvyšovať množstvo triedených zložiek papier, sklo, plasty, kovy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Občan je tak motivovaný k zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom.
Občan stále necíti, že keď separuje, platí menej za komunálny odpad. Je tak pohodlné všetko zahodiť do komunálneho odpadu. Situáciu má preto zmeniť Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý od roku 2019 zdvihne poplatky za skládkovanie.
Slovensko má spomedzi európskych krajín najnižšie poplatky za skládkovanie. Vo väčšine krajín sa tento poplatok pohybuje od 20 do 100 eur za tonu uloženého odpadu na skládke. V Českej republike je napríklad už dlhodobo 20 eur, na Slovensku je to päť eur. „Smeťami sa doslova zasypávame“.
Situáciu má pomôcť zmeniť aj nový zákon o odpadoch, ktorý platí od roku 2016. Avšak legislatíva nestačí, keď ľudia nie sú ekonomicky motivovaní. V súčasnosti odpad separujú najmä ľudia, ktorým vadí znečisťovanie životného prostredia.
Preto Envirorezort SR mení odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať a ekonomicky sa znevýhodnilo skládkovanie, čo má pomôcť s množstvom odpadu, ktorý končí na skládkach. Poplatky za skládkovanie porastú od roku 2019, pričom zvyšovanie bude postupné po rokoch. Platiť má princíp, že čím bude obec viac separovať, tým menej za odpad zaplatí.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z. (s účinnosťou od 1. januára 2019)
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
(20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021

1

<10% 

17

26

33

2

10-20%

12

24

30

3

20-30%

10

22

27

4

30-40%

8

13

22

5

40-50%

7

12

18

6

50-60%

7

11

15

7

>60%

7

8

11

 

Brožúry s doplnkovými informáciami:

Predchádzanie vzniku odpadov

Stlač odpad, ušetríš

Neplytvajte potravinami

Kompostovanie

Komunitné kompostovanie

Využitie bioodpadu v záhrade