Obec Olešná v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Olešnej č. 209/2018 zo dňa 21.09.2018 zverejňuje zámer odpredaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Predmet odpredaja:
-
novovytvorená parcela CKN č.4149/1 - o výmere 109 m2, ktorá bola vytvorená na základe GP č.70/2018
Cena: 5 €/m²
Záujemcom: Stavby Čečotka, s.r.o. Olešná 784

pdf Zverejnenie celého zámeru odpredať nehnuteľný majetok obce v k. ú. Olešná z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa spolu s uznesením OZ č. 209/2018 zo dňa 21.09.2018    1274,192 KB